021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

1.ESF Documents for EWMP

ESF Documents

ESF Documents for EWMP

 1. 20221114_ESMF_ES_Lao for Disclosure_Lao_Revised
 2. 20221114_ESMF_Vol I Maintext_Draft Rev4_Clean
 3. 20221114_ESMF_Vol II Annexes_Draft Rev4_Clean 
 4. 20221114_EWMP (P175996)_ESCP_Draft Rev4_clean 
 5. 20221114_EWMP (P175996)_SEP_Draft Rev4-Clean
 6. 20221114_EWMP (P175996)_SEP_ES_Lao_for Disclosure
 7. 20221114_EWMP (P175996)_SIA-SMP Vol II_Attachments_Draft Rev4_Clean
 8. 20221114_EWMP_(P175996)_SIA-SMP Vol I_ Main Report_Draft Rev4_Clean
 9. 20221114_EWMP_(P175996)_SIA-SMP_ES_Lao for Disclosure
 10. Executive Summary_preESIA_ES_Updated_Lao for Disclosure
 11. Executive Summary_preESIA_ES-Updated_Eng for Disclosure

 

X