International Fund

WB/LENS1 (ຄສລ1)- ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປລາວ (ໄລຍະ1)

WB/LENS2 (ຄສລ2)- ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປລາວ (ໄລຍະ2)

GCF-GIZ/I-GFLL- ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມມີທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່

WB/LLL - ໂຄງການພູມມີທັດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ສປປລາວ

GCF-UNEP/EBS- ໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານ ຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງລະບົບນິເວດຢູ່ ສປປ ລາວ

GCF/RPSP- ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ ກປສ ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໄດ້ໂດຍກົງ