info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

Notice

General Notice

N17_430-Notice-Lao-New-year-2017.pdf

ແຈ້ງການ ວັນພັກ ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2017

ໃນນາມຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແຈ້ງ ມາຍັງທຸກທ່ານຊາບກ່ຽວກັບ ວັນພັກ ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2017 ແລະ ວັນພັກຊົດເຊີຍ 2ວັນທີ່ຖືກວັນ ເສົາ ແລະ ອາທິດ.
ຂໍໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດ ຕາມການແຈ້ງການຂອງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ເຊິ່ງ ກຳນົດວັນພັກ ແລະ ວັນພັກຊົດເຊີຍ ພ້ອມ ກັບ ລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ລະບຽບການຫລິ້ນບຸນປີໃໝ່.

Download ← Back to Notice

Bidding Notice

Doesn’t have a bidding notice yet!
X