021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

LENS1 Projects


ລະຫັດ ແຂວງ ລາຍການໂຄງການຍ່ອຍ ກິດຈະກຳ ວັນທີເຊັນສັນຍາ ວັນທີເລີ່ມ ງົບປະມານ ສະຖານະ
CBI 001 BLX BKX ໂຄງການຄູ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຂດນ້ຳຍວງຕອນເໜືອແຂວງບໍລິຄຳໄຊ B1 21 Jun 2013 21 Jun 2013 1899899 ສຳເລັດແລ້ວ
ສຳເລັດແລ້ວ
X