021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

Reports

Name Download
Annual report 2020 and activities plan 2021 for EP- Lao+ Eng-Final Download
MUApril12-3rdAPR-respond to WB-march30 Download
Annual report_final draft as of 15Feb19 Download
Annex 6-3rdAPR-win-Mai-MUApril11 Download
Annex 5-3rdAPR-Win-Mai-MUApril11 Download
Annex 4-3rdAPR-staff-procurement-Kaen-MUApril11 Download
Annex 3_Copy of IFR ended 31 Dec 2017 ( 15 months) Jul-Dec 17 to be submitted to WB 20180215 Download
Annex 2-3rdAPR-all EPF subprojects-Mai-MUApril12 Download
Annex 1-3rdAPR-background-Mai-MUApril11 Download
EPF Annual Report 1Oct2015 to 31Dec2016 Download
Final Annual Report2005-2006-Eng Download
2008 AR as August 2009-Lao Download
2008 AR as August 2009-Eng Download
EPF Annual Report Dec 2015 Main and Annexes-Eng Download
Annual Report 2009 as March 2010-Lao Download
Annual Report 2009 as March 2010 – Eng Download
EPF Annual Report for 2006 – Lao Download
EPF Annual Report for 2006 -ENG Download
Annual Report 2009 as March 2010 Eng Download
No EPF activities report Entries Found
No EPF Monthly Reports Entries Found
No EPF Monthly Reports with World Bank Entries Found
Name Download
STATEMENT OF RECEIPTS.DISBURSEMENTS 2016 to 2017 Download
PWC STATEMENT OF RECEIPTS DISBURSEMENTS AND FUND BALANCE 2018 Download
PWC MANAGEMENT LETTER 2018 Download
MANAGEMENT LETTER 2016 to 2017 Download
PWC 3 STATEMENT OF RECEIPTS, DISBURSEMENTS AND FUND BALANCE FOR THE YEAR FROM 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2019 Download
PWC 1-12.2019 MANAGEMENT LETTER FOR THE YEAR FROM 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2019 Download
LENS – ML_Audit report 2020_E Download
LENS – FS_Audit report 2020_E Download
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ6ເດືອນທ້າຍປີ ປະຈຳປີ2020 Download
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ6ເດືອນຕົ້ນປີ ປະຈຳປີ2020 Download
ບົດລາຍງານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຍອດເຫຼືອຂອງທຶນ ແຕ່ວັນທິ 1 ມັງກອນ ເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 Download
Name Download
LENS2_DESIA-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_DOFI-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_FFS-Midterm_Narrative Report(JanToJun2017) Download
LENS2_FNS-Midterm_Narrative Report(JanToJun2017) Download
LENS2_FSS-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_LCD-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_NREI-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_PCD-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_PFRM BLX-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_PFRM KHM-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_POFI BLX-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_POFI HP-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_POFI KHM-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_PFRM LP-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_PFRM HP-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_PFRM XK-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_FEB-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017) Download
LENS2_DPR-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017)EN Download
LENS2_DPC-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017)EN Download
LENS2_MPI-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017)EN Download
PICE009-FES-Midterm_Narrative_Report(JanToJun2017)LAO Download
State of Pollution Report 2020 Khammouan Province Download
State of Pollution Report 2020 Borlikhamxay Province Download
State of Pollution Report 2020 Champasack Province Download
State of Pollution Report 2020 Luangprabang Province Download
State of Pollution Report 2020 Oudomxay Province Download
State of Pollution Report 2020 Savannakhet Province Download
State of Pollution Report 2020 Vientiane Province Download
State of Pollution Report 2020 Xayyabouly Province Download
Name Download
Summary of Implementation Five-year Plan (2016-2020) and Next Five-year Plan (2021-2025) of EPF Download
5 year Report final-Lao Download
5 year Report final-Eng Download
Name Download
ML LENS2 ISM October 26-November 13, 2020 Download
AM LENS2 ISM October 26-November 13, 2020 Download
AM LENS2 ISM Nov 5-12 2018 mission Final Download
World Bank 12.06.2019 Download
You do not have permission to view this form.
X