Project Reports

ຄົ້ນຫາບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

ການປະສານງານວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ | Coordination for protected area and protection forest management in Bolikhamxay Province

ໂຄງການ: ຄສລ 2 (LENS 2) | ລະຫັດ: CBI-001 | ກຸ່ມ: ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ | ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ (Bolikhamxay) | ສະຖານະ: ສຳເລັດແລ້ວ (Completed)

ລາຍລະອຽດ | Detail

ການປະສານງານວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຂວງຫົວພັນ | Coordination for protected area and protection forest management in Huaphanh Province

ໂຄງການ: ຄສລ 2 (LENS 2) | ລະຫັດ: CBI-002 | ກຸ່ມ: ກຸ່ມສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ | ແຂວງ: ຫົວພັນ (Houaphanh) | ສະຖານະ: ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Implementing)

ລາຍລະອຽດ | Detail

ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ PA ແລະ PF ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ | Strengthening PA and PF management in Luang Prabang Province

ໂຄງການ: ຄສລ 2 (LENS 2) | ລະຫັດ: CBI-003 | ກຸ່ມ: ກຸ່ມສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ | ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ (Luangprabang) | ສະຖານະ: ສຳເລັດແລ້ວ (Completed)

ລາຍລະອຽດ | Detail

ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກສັດປ່າ | –

ໂຄງການ: ຄສລ 2 (LENS 2) | ລະຫັດ: PICE-LENS2-001 | ກຸ່ມ: ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ | ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientiane Capital) | ສະຖານະ: ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Implementing)

ລາຍລະອຽດ | Detail

ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົມໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ | LAO-WEN

ໂຄງການ: ຄສລ 2 (LENS 2) | ລະຫັດ: PICE-LENS2-002 | ກຸ່ມ: ກຸ່ມບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ | ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientiane Capital) | ສະຖານະ: ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Implementing)

ລາຍລະອຽດ | Detail

ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ | –

ໂຄງການ: ຄສລ 2 (LENS 2) | ລະຫັດ: PICE-LENS2-003 | ກຸ່ມ: ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ | ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientiane Capital) | ສະຖານະ: ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Implementing)

ລາຍລະອຽດ | Detail