Project Reports

ຄົ້ນຫາບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

< ກັບຄືນ

ໂຄງການ (Project)ຄສລ 2 (LENS 2)
ລະຫັດໂຄງການ (Project ID)PICE-LENS2-002
ຊື່ໂຄງການ ລາວ (Lao Project Name)ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົມໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ
ຊື່ໂຄງການ ອັງກິດ (English Project Name)LAO-WEN
ກຸ່ມໂຄງການ (Project Group)ກຸ່ມບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ
ບົດລາຍງານໂຄງການ (Project Reports)