Project Reports

ຄົ້ນຫາບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

< ກັບຄືນ

ໂຄງການ (Project)ຄສລ 2 (LENS 2)
ລະຫັດໂຄງການ (Project ID)CBI-002
ຊື່ໂຄງການ ລາວ (Lao Project Name)ການປະສານງານວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ໂຄງການ ອັງກິດ (English Project Name)Coordination for protected area and protection forest management in Huaphanh Province
ກຸ່ມໂຄງການ (Project Group)ກຸ່ມສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ
ບົດລາຍງານໂຄງການ (Project Reports)