info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

Job Vacancy

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(Individual Consultant)


Position Title:  ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ

Location: Environment Protection Fund

Type of Contract: Time base


ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນແບບເອກະລາດພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຂອງສະພາບໍລິຫານ. ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005 ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ມີການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ການປະກອບສ່ວນພັນທະຈາກບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ແລະ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ນອກຈາກນັ້ນ ລັດຖະບານຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ EPF ປະຕິບັດຕາມກົນໄກໂຄງການຍ່ອຍໃນມາດຕະຖານ 2 ໃນ 5 ໂຄງການການເງິນ (ການລົງທຶນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ (CBI), ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດ (PICE).

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ຈຳນວນ 1 ຕຳ            ແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸມນີ້:

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

  • ລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນກາງ ດ້ານການບັນ​ຊີ ຫຼື ສູງກວ່າ.
  • ມີປະສົບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບດ້ານບັນຊີ-ການເງິນ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
  • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ (Word, Excel,,,)
  • ໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ

ເງື່ອນໄຂດ້ານອື່ນໆ

  • ສາມາດເດີນທາງລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້.
  • ພວກເຮົາເປີດກ້ວາງ ແລະ ສົ່ງເສີມແມ່ຍິ່ງໃນການສະໝັກວຽກງານ.
  • ສະເພາະຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເຂົ້າສຳພາດ.

Download Related files Below:

11-TOR_ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ-2-EPF.pdf


ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດ ຕິດຕໍ່ ຫຼື ດາວໂລດ ເອົາລາຍລະອຽດຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ຢືນເອກະສານສະໝັກບໍ່ໃຫ້ກາຍ 16:30 ວັນທີ 9 ເມສາ 2021 ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ:

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ທຳມະສິງ, ອີເມລ: phonesavanh.t@laoepf.org.la

ອາຄານນຳ້ເບີ້ 100, ຊັ້ນ 2, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 252739;  ແຟກ: 021 252 741, http:/www.laoepf.org.la

X