021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ສະເໜີບັນດາທ່ານ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ຮ່າງປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA)

ສະເໜີບັນດາທ່ານ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ຮ່າງປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ໂດຍສົ່ງຄໍາເຫັນ ໄປຫາ ທ່ານ ນາງ ສຸລິຕາ, ເບີວອດແອບ: +856 20 99 465 758
Download SESA-Draft report (19-06-2022) file.

X