ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

Notice

General Notice

No Entries Found

Bidding Notice

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ NREI

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງເເວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຜ່ານກົນໄກ ການໃຫ້ທຶນ ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອດຳເນີນການຈັດຊື້ ອຸປະກອນຕິດຕາມ ຄຸນນະພາບອາກາດ, ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສຽງ ດ້ວຍການດຳເນີນການປະມູນເປີດກວ້າງ.

ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ:

ITB_Air-and-Noise-monitoring-equipment_2.pdf

← Back to Notice

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X