ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

Notice

General Notice

No Entries Found

Bidding Notice

ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ສຳລັບປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ

ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ:

FNS-NCB-Goods_LAO_16022017.docx

← Back to Notice

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X