ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

Notice

General Notice

No Entries Found

Bidding Notice

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນລົດກະບະ
  1. ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານຈາກທະນາຄານໂລກ ປະຈຳປີ 2017 ຜ່ານກົນໄກການໃຫ້ທຶນ ຂອງຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2. ຫກປສ ມີຄວາມປະສົງນຳໃຊ້ງົບປະມານສ່ວນໜຶ່ງ  ເພື່ອດໍາເ­ນີນການປະມູນຈັດຊື້ລົດກະບະ 4×4 ຈໍານວນ 7 ຄັນ, ດ້ວຍການ­ດຳເນີນ­ການປະມູນເປີດກວ້າງ.
  2. ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍເຊີນບັນດາ­ບໍລິສັດທີ່ສົນ­ໃຈ ແລະມີຄຸນນະວຸດທິເຫມາະສົມ ເຂົ້າຍື່ນຊອງປະມູນ ສຳລັບ­ສະຫນອງລົດກະບະ 4×4, ຈໍານວນ 7 ຄັນ. ໄລຍະກາ­ນຈັດສົ່ງແມ່ນ 3 ເດືອນ, ພາຍຫລັງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງຮັບຮອງຜູ້ຊະນະການປະມູນ.
  3. ການ­ປະມູນ­ ຈະດຳເນີນ­ຕາມຂັ້ນ­ຕອນ­ການ­ປະມູນ­ເປີດກວ້າງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ­ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ,  ກາ­ນກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການ­ບໍລິການ­ດ້ວຍທຶນ­ຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 03/­ນຍ, ລົງວັ­ນທີ 9 ມັງກອນ­ 2004 ແລະ ລະ ບຽບກາ­ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ, ສະບັບເລກທີ 063/ກງ, ລົງວັນ­ທີ 12 ມີນ­າ 2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ ເລກທີ 0861/ກງ, ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ

ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ:

ໜັງສືແຈ້ງການປະມູນລົດກະບະ.pdf

← Back to Notice

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X