ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

EPF Funded Projects

ລະຫັດໂຄງການແຂວງຊື່ໂຄງການວັນທີເຊັນສັນຍາວັນໝົດສັນຍາ
CBI 001-IIBKXໂຄງການຄູ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຂດນໍ້າມວນ-ນ້ຳຍວງ ໄລຍະ225 Feb 201625 Feb 2020
CBI 006PSLໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນໍ້າລານ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ7 Nov 20167 Nov 2016
CBI 003ODXໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີຜີ7 Nov 20167 Nov 2020
CBI 010SKGໂຄງການຄຸ້ມຄອງແລະປົກປັກຮັກສາປ່າປ້ອງກັນ ຫ້ວຍໂທນ ແຂວງ ເຊກອງ6 Jul 20166 Jul 2016
CBI 011ATPໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຽງບໍລິເວນເຂດເມືອງສາມັກຄີໄຊ,ແຂວງອັດຕະປື8 Jun 20168 Jun 2016
CBI 013BKXໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ21 Jun 201621 Jun 2019
CBI 014XKHໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ຍອດນໍ້າງຽບ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ23 Aug 201731 Aug 2020
CBI 015XSBໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໄມ້ໂລ່ງເລ່ງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ23 Aug 201723 Aug 2020
PC 084VTEໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ເມຶອງ ວັງວຽງ25 May 201625 Nov 2017
PC 088KHMໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ມວນຊົນເມືອງມະຫາໄຊ11 Feb 201631 Jan 2018
PC 090NNOໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ28 Jan 201631 Dec 2018
PICE 125NNOໂຄງການທົດລອງ 3 ສ້າງ7 Jan 20137 Jan 2014
PICE 130XSBໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະແຜນດຳເນີນງານ16-2011 Feb 201517 Nov 2017
PICE 134LNTໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ+ຢາຂ້າຫຍ້າຢູ່ເມືອງລອງ5 Mar 20165 Mar 2020
PICE 136ODXໂຄງການສ້າງຄວາມໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ + ໂຄງການຢາຂ້າຫຍ້າ5 Sep 20165 Sep 2020
PICE 139ATPໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ8 Jun 20168 Jun 2018
PICE 140NNOໂຄງການສ້າງຕັ້ງສູນກາງສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ28 Jan 201631 Jan 2018
PICE 141CHPໂຄງການ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມ30 May 201630 May 2020
SLM 019NNOໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ25 Feb 201631 Jan 2018
SLM 022BKOໂຄງາກນຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງປາກທາ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ23 Feb 201823 Feb 2020
SLM 023LNTໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນ ຂັ້ນບ້ານເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
WRM 006-IIIKHMໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຫີນບູນແບບປະສົມປະສານ26 Feb 201625 Feb 2020
WRM 019-IIHPHໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າຊໍາໄລຍະ 38 Jun 20168 Jun 2019
WRM 022KHMໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າເທີນ-ນໍ້າກະດິງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(ຢາຂ້າຫຍ້າ)10 Jun 201610 Jun 2020
WRM 023NNOໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພ/ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄ/ຄອ່າງນໍ້າແລະການຄ/ຄທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າທົ່ວປະເທດ23 May 201623 May 2020
WRM 024BKOໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ອ່າງຮັບນໍ້າຫາດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ23 Feb 201823 Feb 2018
WRM 025SVKໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າເຊທາມວກ24 Feb 201824 Feb 2020

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X