ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

EPF Funded Projects

ລະຫັດໂຄງການ ແຂວງ ຊື່ໂຄງການ ວັນທີເຊັນສັນຍາ ວັນໝົດສັນຍາ
CBI 001-II BKX ໂຄງການຄູ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຂດນໍ້າມວນ-ນ້ຳຍວງ ໄລຍະ2 25 Feb 2016 25 Feb 2020
CBI 006 PSL ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນໍ້າລານ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ 7 Nov 2016 7 Nov 2016
CBI 003 ODX ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີຜີ 7 Nov 2016 7 Nov 2020
CBI 010 SKG ໂຄງການຄຸ້ມຄອງແລະປົກປັກຮັກສາປ່າປ້ອງກັນ ຫ້ວຍໂທນ ແຂວງ ເຊກອງ 6 Jul 2016 6 Jul 2016
CBI 011 ATP ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູພຽງບໍລິເວນເຂດເມືອງສາມັກຄີໄຊ,ແຂວງອັດຕະປື 8 Jun 2016 8 Jun 2016
CBI 013 BKX ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຫ້ວຍງົວ 21 Jun 2016 21 Jun 2019
CBI 014 XKH ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ຍອດນໍ້າງຽບ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 23 Aug 2017 31 Aug 2020
CBI 015 XSB ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໄມ້ໂລ່ງເລ່ງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ 23 Aug 2017 23 Aug 2020
PC 084 VTE ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ເມຶອງ ວັງວຽງ 25 May 2016 25 Nov 2017
PC 088 KHM ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ມວນຊົນເມືອງມະຫາໄຊ 11 Feb 2016 31 Jan 2018
PC 090 NNO ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ 28 Jan 2016 31 Dec 2018
PICE 125 NNO ໂຄງການທົດລອງ 3 ສ້າງ 7 Jan 2013 7 Jan 2014
PICE 130 XSB ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະແຜນດຳເນີນງານ16-20 11 Feb 2015 17 Nov 2017
PICE 134 LNT ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ+ຢາຂ້າຫຍ້າຢູ່ເມືອງລອງ 5 Mar 2016 5 Mar 2020
PICE 136 ODX ໂຄງການສ້າງຄວາມໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ + ໂຄງການຢາຂ້າຫຍ້າ 5 Sep 2016 5 Sep 2020
PICE 139 ATP ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ 8 Jun 2016 8 Jun 2018
PICE 140 NNO ໂຄງການສ້າງຕັ້ງສູນກາງສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 28 Jan 2016 31 Jan 2018
PICE 141 CHP ໂຄງການ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມ 30 May 2016 30 May 2020
SLM 019 NNO ໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ 25 Feb 2016 31 Jan 2018
SLM 022 BKO ໂຄງາກນຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງປາກທາ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 23 Feb 2018 23 Feb 2020
SLM 023 LNT ໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນ ຂັ້ນບ້ານເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
WRM 006-III KHM ໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຫີນບູນແບບປະສົມປະສານ 26 Feb 2016 25 Feb 2020
WRM 019-II HPH ໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າຊໍາໄລຍະ 3 8 Jun 2016 8 Jun 2019
WRM 022 KHM ໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າເທີນ-ນໍ້າກະດິງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(ຢາຂ້າຫຍ້າ) 10 Jun 2016 10 Jun 2020
WRM 023 NNO ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພ/ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄ/ຄອ່າງນໍ້າແລະການຄ/ຄທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າທົ່ວປະເທດ 23 May 2016 23 May 2020
WRM 024 BKO ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ອ່າງຮັບນໍ້າຫາດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 23 Feb 2018 23 Feb 2018
WRM 025 SVK ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າເຊທາມວກ 24 Feb 2018 24 Feb 2020

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X