ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

EPF Funded Projects

ຊື່ໂຄງການ:  

  ໂຄງການຄູ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຂດນໍ້າມວນ-ນ້ຳຍວງ ໄລຍະ2
  Nammoun-Namyoung Protected area and Management Project Phase2
ວັນທີເຊັນສັນຍາ:    25 Feb 2016
ສະຖານະ:  

   ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດ

ບົດສະເໜີໂຄງການ:   

CBI-001-II.-BKX.-Nammoun-Namyoung-Protected-area-and-Management-Project-Phase2-proposal.pdf

 

ເອກະສານລາຍງານ:   

CBI-001-II.-BKX.-ບົດລາຍງານໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງາຊາດ-ນໍ້າມ້ວນ-ນໍ້າຍວງໄຊຍະ-II.pdf

 

← Back to EPF Projects


 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X