ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

EPF Funded Projects

ຊື່ໂຄງການ:  

  ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນໍ້າລານ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
  Nam-Lan Protected area Management Bountai PSL Project
ວັນທີເຊັນສັນຍາ:    7 Nov 2016
ສະຖານະ:  

   ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດ

ບົດສະເໜີໂຄງການ:   

CBI-006-PSL.Nam-Lan-Protected-area-Management-Bountai-PSL-Project.-proposal.pdf

 

ເອກະສານລາຍງານ:   

CBI-006-PSL-Annual-2017-Report.pdf

 

← Back to EPF Projects


 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X