ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

Job Vacancy

ພະນັກງານ ການເງິນ


Others


ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແມ່ນກອງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສ້າງຂື້ນເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຂົນຂວາຍທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ແນໃສ່ສະສົມທຶນ ເພື່ຶອຕອບສະໜອງເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໄລຍະສັ້ນ (4 ເດືອນ) ຈຳນວນ 1 ຕໍາ ແໜ່ງປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການກອງທຶນ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸມນີ້:
1. ພະນັກງານ ການເງິນ
ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ
• ລະການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານການເງິນ ການບັນຊີ ຂື້ນໄປ
• ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ໃນການເຮັດວຽກກັບໂຄງການໃຫ້ທຶນ ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
• ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມບັນຊີ (ມີປະສົບການດ້ານບັນຊີໂຄງການ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພິເສດ)
• ມີທັກສະໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ Word, Excel ແລະ ອຶ່ນໆ ເປັນຢ່າງດີ
• ສາມາດ ຂຽນ ແລະ ເວົ້າ ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.

ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດ ຕິດຕໍ່ ຫຼື ດາວໂລດ ເອົາລາຍລະອຽດຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ຢືນເອກະສານສະໝັກບໍ່ໃຫ້ກາຍເວລາ 16:30 ວັນທີ 15 ທັນວາ 2017 ຕາມທີ່ຢູ່ລຸມນີ້:
ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ຊຸມພົນພັກດີ, ອີເມລ: khonesavanh.k@laoepf.org.la
ອາຄານນ້ຳເບີ້ 100, ຊັ້ນ 2, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 252739; ແຟກ: 021 252 741, http:/www.laoepf.org.la


Please Click Download Bottom for download ‘ToR’ File


Download


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X