ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

Job Vacancy

ພະນັກງານ ການເງິນ


Full Time


ປະກາດຮັບສະໝັກ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແມ່ນກອງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສ້າງຂື້ນເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຂົນຂວາຍທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ແນໃສ່ສະສົມທຶນ ເພື່ຶອຕອບສະໜອງເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໄລຍະສັ້ນ(6 ເດືອນ)ຈໍານວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການກອງທຶນ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸມນີ້:

  1. ພະນັກງານ ການເງິນ

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

  • ລະການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ ດ້ານການເງິນ ການບັນຊີ
  • ມີປະສົບການບັນຊີການເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີໃນການເຮັດວຽກກັບໂຄງການໃຫ້ທຶນຫລືຕໍາແໜ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມບັນຊີ (ມີປະສົບການດ້ານບັນຊີໂຄງການ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພິເສດ)
  • ມີທັກສະໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ Word, Excel ແລະ ອຶ່ນໆ ເປັນຢ່າງດີ
  • ສາມາດ ຂຽນ ແລະ ເວົ້າ ພາສາອັງກິດໄດ້​ດີ.

 

ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດ ຕິດຕໍ່ ຫຼື ດາວໂລດ ເອົາລາຍລະອຽດຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ຢືນເອກະສານສະໝັກຕາມທີ່ຢູ່ລຸມນີ້:

ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ຊຸມພົນພັກດີ, ອີເມລ: khonesavanh.k@laoepf.org.la

ອາຄານນ້ຳເບີ້ 100, ຊັ້ນ 2, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 252739;  ແຟກ: 021 252 741, http:/www.laoepf.org.la

ຜູ້ທີສົນໃຈກະລຸນາປະກອບເອກະສານຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ, ຊີວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ ແລະ ເອກະສານທີ່ອື່ນໆ ສົ່ງກ່ອນ ເວລາ 16:30 ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2018, ມີພຽງແຕ່ຜູ້ທີຖືກຄັດເລືອກຈະຖືກຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອມາສຳພາດ.


Please Click Download Bottom for download ‘ToR’ File


Download


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X