ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

Job Vacancy

ພະນັກງານ ບັນຊີ


Full Time


ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແມ່ນກອງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສ້າງຂື້ນເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຂົນຂວາຍທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ແນໃສສະສົມທຶນ ເພື່ຶອຕອບສະໜອງເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໄລຍະສັ້ນ ຈຳນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການກອງທຶນ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸມນີ້:
1. ພະນັກງານ ບັນຊີ
ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ
• ລະດັບການສຶກສາ ຂັ້ນປະລິນຍາຕີ ຢ່າງໜອ້ຍ ໃນເລື່ອງບັນຊີ.
• ມີປະສົບການ ໃນການເຣັດວຽກກຽ່ວກັບການບັນຊີ 3-5 ປີ.
• ມີປະສົບການໃນການເຣັດວຽກກັບອົງການສາກົນ ຍິ່ງເປັນການດີ.
• ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໃນການລົງບັນຊີ.
• ມີຄວາມຣູ້ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.
ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດ ຕິດຕໍ່ ຫຼື ດາວໂລດ ເອົາລາຍລະອຽດຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ຢືນເອກະສານສະໝັກບໍ່ໃຫ້ກາຍ 16:30 ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2018 ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸມ:
ທ່ານ ວີລະວັນ ສຸລີນພູມີ, ອີເມລ: v.sourinphoumy@gmail.com
ອາຄານນໍ້າເບີ້ 100, ຊັ້ນ 2, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 252739; ແຟກ: 021 252 741, http:/www.laoepf.org.la


Please Click Download Bottom for download ‘ToR’ File


Download


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X