ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

Job Vacancy

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(Individual consultant)


Position Title:  ພະນັກງານຂັບລົດ

Location: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Employment Status: Full Time


ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ເປັນສະຖາບັນການເງິນຂອງລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005 ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ.ມີການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະການປະກອບສ່ວນພັນທະຈາກບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ນອກຈາກນັ້ນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທືນຈາກທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ ກປສ  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆເຊ່ນໂຄງການຊີວະນາໆພັນແລະຊຸມຊົນແລະໂຄງການນະໂຍບາຍແລະສ້າງຄວາມສາມາດ.

ຫອ້ງການກອງທືນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມ ຂໍເຊີນຜູ້ສະຫມັກສົ່ງປະຫວັດສວ່ນຕົວ,ຄຸນສົມບັດທາງດ້ານວິຊາການ, ຂໍ້ມູນແລະປະສົບການຢ່າງໜອ້ຍ 3 ບອ່ນ ທີ່ໄດ້ເຄີຍຜ່ານງານມາ ພອ້ມດວ້ຍຂໍ້ມູນ ສະຖານທີ່ ແລະນໍ້າເບີໂທລະສັບ.

ຄຸນວຸດທິທີ່ຕອ້ງການແມ່ນ:

  • ຈົບ ຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ ຂຶ້ນໄປ.
  • ມີປະສົບການໃນການຂັບຂີ່ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ປີ ຂື້ນໄປ ຫຼຶ ມີປະສົບການຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
  • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກແລະທັດສະໃນການບຳລຸງຮັກສາພາຫະນະໄດ້ດີ.
  • ສາມາດເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້ຕາມການມອບຫມາຍ.
  • ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ພື້ນຖານ.

ຜູ້ສະຫມັກງານສາມາດຮັບເອົາຂໍ້ມູນໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຕາມໂມງລັດຖະການ.ເອກະສານໃບສະຫມັກງານ ແລະ ເອກະສານອື໋ນໆ ສາມາດສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ (ໂດຍຕົນເອງ ຫຼຶ ໂດຍຜ່ານທາງ e-mail) ກອ່ນວັນທີ 30 / 08 / 2018.

Click Download ‘ToR’ File

Download


Attn: ທ່ານ ວິລະວັນ ສຸລີນພູມີ, E-mail: viravanh.sourinphoumy@laoepf.org.la

ຊັ້ນ 2, ຕຶກ 100, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນແລະສິ່ງແວດລອ້ມ, ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ,  ຕູ້ ປ.ນ : 7647, Tel: 021 252739; Fax: 021 252 741

http:/www.laoepf.org.la

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X