ເອກະສານອື່ນໆ

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ

ແຈ້ງການປະມູນ

ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ປະກາດການສະໜອງທຶນ

ປະກອບສ່ວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ການເຄື່ອນໄຫວ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດຂອງ ກປສ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນການຂໍຖອນງົບປະມານຕິດຕາມກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ໃນ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຫ້ອງການ ກປສ (ແບບອອນລາຍ)

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ Environment Protection Fund

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂຽນຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ ວ່າ “ກປສ” ແມ່ນກອງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ແນໃສ່ສະສົມທຶນ ເພື່ອຕອບສະໜອງເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ…

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  (Environment Protection Fund) ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນພວກເຮົາໄດ້ໂດຍກົງຜ່ານຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້