ເອກະສານອື່ນໆ

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ

ແຈ້ງການປະມູນ

ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ປະກາດການສະໜອງທຶນ

ປະກອບສ່ວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ການເຄື່ອນໄຫວ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດຂອງ ກປສ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ Environment Protection Fund

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂຽນຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ ວ່າ “ກປສ” ແມ່ນກອງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ແນໃສ່ສະສົມທຶນ ເພື່ອຕອບສະໜອງເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ…

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  (Environment Protection Fund) ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນພວກເຮົາໄດ້ໂດຍກົງຜ່ານຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້