ການກວດສອບ

ຈຸດປະສົງການກວດສອບ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນ ກປສ ມີ ລະບົບການກວດສອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຊຶ່ງປະກອບມີ:

  • ກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ
  • ກວດສອບໂດຍອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສໍາລັບທຶນພາຍໃນ) ແລະ
  • ກວດສອບອິດສະຫຼະ/ກວດສອບພາຍນອກ (ສໍາລັບທຶນສາກົນ)